emblemat GOKR Kościelisko
GMINNY OŚRODEK KULTURY REGIONALNEJ KOŚCIELISKO
34-511 Kościelisko, Chotarz 453
Tel. (18) 20 700 51, fax: (18) 20 703 06
www.koscieliska.pl
e-mail: kultura@koscielisko.com.pl


W dniu 1 lutego 2008 roku minęło pięć lat od powstania Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko, samorządowej instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Kościelisko i Związek Podhalan Oddział Kościelisko.
Swoją działalnością GOKR Kościelisko obejmuje teren administracyjny gminy Kościelisko. Jego siedziba znajduje się w Domu Ludowym Związku Podhalan im. Bronisławy i Kazimierza Dłuskich w Kościelisku. W Witowie i Dzianiszu działają filie Ośrodka.
Bezpośrednim przyczynkiem powstania Ośrodka była inicjatywa członków Zarządu Związku Podhalan Oddział Kościelisko przy przychylności władz Gminy Kościelisko. W dniu 17 grudnia 2002 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kościelisko i Związkiem Podhalan Oddział Kościelisko. Gmina Kościelisko, reprezentowana była przez wójta Gminy – Bohdana Pitonia za kontrasygnatą Głównego Księgowego Budżetu – Reginy Tokarz. Związek Podhalan Oddział Kościelisko reprezentował prezes Edward Styrczula-Maśniak oraz skarbnik - Zofia Leśnik. W myśl umowy Gmina przekazała do dyspozycji Ośrodka działkę położoną w Kościelisku-Chotarzu, naprzeciwko Domu Ludowego (dawny "plac sportowy") oraz zagwarantowała środki finansowe w wysokości 230 tys. zł na działalność nowo powołanej instytucji kultury.
Z kolei Związek Podhalan przekazał do dyspozycji Ośrodka część nieruchomości: salę widowiskową wraz z zapleczem, dwa pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem szałas regionalny znajdujący się na w/w działce gminnej, środki trwałe: komputer, nagłośnienie, kserokopiarkę, wyposażenie: stoły, krzesła, ławy, oraz zobowiązał się wnieść środki finansowe w wysokości 40 tys. zł. Zgodnie z umową dotychczasowi pracownicy zatrudnieni w Związku Podhalan Oddział Kościelisko przeszli do pracy w Ośrodku, za porozumieniem stron. Ponadto Związek zastrzegł sobie prawo delegowania do pracy w Ośrodku członków Związku Podhalan w porozumieniu z Zarządami oddziałów w Witowie i Dzianiszu. W dniu 28 grudnia 2002 roku Rada Gminy Kościelisko pod przewodnictwem Władysława Długosza, na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 13, i 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zmianami) podjęła uchwałę nr III/20/2002 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28.12.2002 r. o utworzeniu z dniem 1 lutego 2003 r. instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku z siedzibą w Domu Ludowym w Kościelisku, Chotarz 453. Przedmiotem działania Ośrodka jest wykonywanie zadań upowszechnieniowych i rozwoju kultury. Powyższe ustawy, uchwała Rady Gminy Kościelisko, umowa zawarta ze Związkiem Podhalan, oraz statut GOKR Kościelisko stanowią podstawę działania Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko.
Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy. Nadzór nad jego działalnością sprawuje wójt Gminy Kościelisko, zaś funkcję kontrolną Komisja Wspólna Rady Gminy Kościelisko i Związku Podhalan Oddział Kościelisko w składzie: jeden przedstawiciel wójta, trzech przedstawicieli Rady Gminy, po jednym z każdego sołectwa, oraz trzech przedstawicieli Związku Podhalan Oddział Kościelisko. Gmina zapewnia warunki do rozwoju i działania Ośrodka.

Dyrektora Ośrodka powołuje Gmina w porozumieniu ze Związkiem Podhalan po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórczych i zawodowych. Może to nastąpić w drodze konkursu. W okresie od 1 lutego 2003 r do 15 stycznia 2008 r. funkcję tę pełniła Maria Bętkowska. W okresie od 15 stycznia do 24 marca 2008 r. dyrektorem była Iwona Kiwacka-Majerczyk, a od 25 marca 2008 obowiązki dyrektora GOKR pełni Małgorzata Karpiel-Bzdyk.

Dom Ludowy - siedziba Związku Podhalan Oddział Kościelisko oraz Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko Do dyspozycji Ośrodka w Kościelisku są: sala widowiskowa dla 150 osób, wyposażona w krzesła, drewniane ławy i stoły, zaplecze - szatnia z toaletami, dwa pomieszczenia biura na pierwszym piętrze oraz zaplecze kuchenne do wspólnego użytku ze Związkiem Podhalan. Związek partycypuje w 1/4 kosztów rocznych utrzymania budynku (prąd, ogrzewanie, woda, kanalizacja), bez części przyziemia.

Filia w Witowie rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 2003 r. Jej siedziba znajduje się w budynku należącym do Skarbu Państwa, będącym obecnie w Zarządzie Starostwa Tatrzańskiego, które na mocy porozumienia przekazało część budynku w użytkowanie Gminy Kościelisko. Na podstawie umowy użyczenia pomiędzy Urzędem Gminy Kościelisko a dyrektorem GOKR Kościelisko, został wydzierżawiony nieodpłatnie lokal o powierzchni 25 m², składający się z trzech pomieszczeń na parterze budynku. GOKR Kościelisko pokrywa wszelkie koszty związane z używaniem lokalu. W budynku tym na pierwszym piętrze znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Od początku zatrudniony jest tutaj 1 pracownik na ½ etatu. W Filii tej prowadzony jest punkt informacji turystycznej.

Filia w Dzianiszu, powstała w dniu 1 maja 2003 r. w chwili kiedy został wydzierżawiony lokal znajdujący się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym. Do dyspozycji Ośrodka pozostaje pomieszczenie o powierzchni 51 m², wraz z sanitariatami, posiadające osobne wejście i klatkę schodową, znajdujące się na drugim piętrze budynku w Dzianiszu Górnym 271 a. W Filii w Dzianiszu zatrudniony jest 1 pracownik na ½ etatu.
W programie działania GOKR szczególny nacisk został położony na kulturę regionalną, co zawiera się już w samej nazwie. Stanowi ona ważną część dziedzictwa kulturowego Polski. Główne kierunki sprawowanego przez państwo mecenatu nad kultura ludową to opieka nad twórcami i twórczością, promocja w kraju i za granicą, edukacja kulturalna, tj. przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia tożsamości regionalnej.
W ciągu pięciu lat działalności GOKR Kościelisko zorganizował samodzielnie lub we współpracy z lokalnymi Oddziałami Związku Podhalan, Zespołami Szkół Gminy Kościelisko oraz innymi podmiotami:
ok. 60 wystaw
ok. 70 koncertów
22 festyny
ok. 40 posiadów
29 konkursów i przeglądów
3 międzynarodowe spotkania (w tym 2 wyjazdy do Francji).
Z budżetu Ośrodka pokrywane są wynagrodzenia dla instruktorów szkolnych zespołów góralskich "Mali Dzianiszanie", "Polany", "Mali Witowianie".
GOKR Kościelisko uzyskał dofinansowanie z europejskich funduszy na realizację filmów: O budowie domu góralskiego i rzemiosłach (Talentem obdarzeni, pięknem urzeczeni) i o pasterstwie (Owiecki na holi, baca na sałasie), wydane zostały: mapka rzemiosł artystycznych na terenie Gminy Kościelisko oraz album Tradycje i zwyczaje pasterskie Karpat w twórczości dzieci.
W okresie 2003-2005 pracownicy GOKR redagowali kolumnę gminną Nowiny z Polaniarskiej Gminy ukazującą się każdego miesiąca na łamach Tygodnika Podhalańskiego.
GOKR prowadzi dokumentację filmową i fotograficzną imprez i wydarzeń. Archiwum wydarzeń kulturalnych znajduje się na stronach internetowych: Gminy Kościelisko www.koscielisko.com.pl oraz Informacji Turystycznej Związku Podhalan Oddział Kościelisko www.koscieliska.pl.
Małgorzata Karpiel
GOKR Kościelisko

(Od dnia 1 października 2009 roku siedziba GOKR Kościelisko została przeniesiona do nowo odremontowanego budynku przy ul. Stanisława Nędzy-Kubińca 76.)
<< powrót